Členství

Členství

► Členství vzniká písemnou přihláškou, o kterou lze zažádat prostřednictvím formuláře na webu, za den vzniku členství se považuje den, kdy písemná přihláška došla výboru spolku.

► Členem spolku se může stát každý, kdo dosáhl věku 15 let.

► Členové mají právo volit a po dosažení věku 18 let být volen do orgánů spolku, zúčastňovat se akcí spolku a podávat návrhy a připomínky a vyžádat si informace o činnosti spolku.

► Členové mají povinnost řádně vykonávat funkce a svěřené úkoly, řídit se stanovami a usneseními orgánů spolku a řádně a včas platit členské příspěvky

► Spolek je činný od roku 1990 a v současné době čítá přes 400 členů.

Kam dál? Podejte žádost | Stanovy